പ്രണയത്തില്‍ ഒരുവള്‍ വാഴ്ത്തപ്പെടും വിധം

Monday, April 6, 2020

മണിലാൽ ഭാരതപുഴ Manilal


2 comments:

Mohammed Kutty.N said...

ഭാരതപ്പെരുമ.......എങ്കിലും നമ്മുടെ നദികള്‍ !!

Cv Thankappan said...

നദികളിൽ.......
ആശംസകൾ


നീയുള്ളപ്പോള്‍.....